Doporučené prohlížeče

prohlizece

 

 • Některá nestandardní rozšíření do internetových prohlížečů mohou způsobovat konflikty, které mohou vést k narušení funkčnosti aplikace.

 

Úvodní obrazovka - zadání nevyplněno, uživatel přihlášen

1

„1“ – Ovládací prvek nočního režimu 

„2“ – Oblast profilu a jazyku aplikace

 • Uživatel si může přepnout aplikaci do osmi jazyků CZ, SK, DE, EN, PL, UK, ES, HU.
 • Uživatel si ve svém profilu může upravit své údaje a přidat své logo či fotografii, které budou použity do tiskového výstupu PDF.
 • Informace o platné licenci.

„3“ – Oblast portfolií a rychlých voleb 

 • Uživatel si zde může spravovat svá uložená portfolia a kdykoliv je rychle načítat včetně souvisejícího nastavení modelace. Portfolia je možné třídit do složek.
 • folder Ovládací prvky složek pro vytváření složky a navigaci, pokud je složek více, než kolik prostor dovoluje zobrazit.
 • export "Export" - uživatel může vybraná portfolia exportovat hromadně do souboru ve formátu JSON pro sdílení s ostatními uživateli.
 • import "Import" - uživatel může nahrát soubor ve formátu JSON a importovat z něj obsažená portfolia. Pokud nevybere konkrétní složku, kam se mají portfolia uložit, automaticky se uloží do výchozí složky "Moje portfolia".
 • store "Store" - přístup do veřejné databáze portfolií a dat. Všechna data jsou k dispozici zdarma.
 • store "Návod" - zobrazí návod a metodiku k aplikaci dostupnou na https://www.logical.finance/instructions
 • edit "Editace" - umožňuje uživateli měnit uložená portfolia, a to jak jejich jméno a barvu, tak i přesun mezi různými složkami.

„4“ – Název nástroje

 • Slouží k vyhledaní konkrétního nástroje z databáze. Vyhledávání funguje fulltextově, tedy je nutné do pole začít psát (minimálně 3 znaky). 
 • Pokud znáte ISIN vybraného nástroje, tak doporučujeme vyhledávat podle něj.
 • K dispozici jsou tisíce nástrojů z typů např. podílové fondy, ETF, ETC, FKI, účastnické fondy DPS, kryptoměny a jiné.

„5“ – Váha

 • Uživatel může modelovat portfolio složené s více nástrojů. Váha definuje procentuální zastoupení daného nástroje v portfoliu.
 • Datum platnosti váhy modelovaného portfolia můžete měnit, standardně je nastaveno na počátek modelovaného intervalu. U pravidelného vkladu je váha platná pro každý vklad.
 • U jednotlivého nástroje může nabývat hodnot 0 – 100 %. 
 • Tip: hodnotu s vahou 0 % můžete využít jakožto porovnávací index k modelovanému portfoliu.

„6“ – Interval dat

 • V případě úspěšného vyhledání požadovaného nástroje se zobrazí časový interval dostupných historických dat pro modelaci tohoto nástroje.
 • Maximální modelovatelné období je společným průsečíkem dílčích období jednotlivých nástrojů a referenční měny.

„7“ – Přidání dalších portfolií do modelace

 • Aplikace umožňuje nejen modelovat jednotlivá portfolia, ale také je porovnávat mezi sebou.

„8“ – Hromadné zobrazení / skrytí detailů vybraných nástrojů

„9“ – Ovládací prvek "Drag and drop" panelu nástroje

„10“ – bin "Koš" - Vymazání vybraného nástroje

„11“ – Tlačítka přidání dalšího pole nástroje či pole vlastního nástroje

 • Vlastní nástroj může uživatel definovat a) matematicky pomocí efektivní úrokové míry, nebo b) importem vlastních kurzů nástroje ve formátu CSV (nutno dodržet formát viz nápověda).

„12“ – Referenční měna

 • Výběrovník pro výběr měny, ve které budou prezentovány výsledky z aplikace. V české verzi aplikace je defaultně nastaveno CZK. 

„13“ – Oblast definice zobrazovaného a modelovaného období

 • Uživatel může ručně definovat zobrazované a modelované období. Je třeba vždy dodržet podmínku, kdy vybrané období leží v průsečíku intervalů dat všech nástrojů včetně referenční měny.
 • Defaultně je hodnota nastavena na „Maximálně možné“, tedy aplikace všechny průsečíky intervalů dat ohlídá automaticky.
 • U manuálního nastavení můžete ponechat položku "Do" nevyplněnou a bude se jednat o do budoucnosti otevřený interval, který se bude prodlužovat s postupně přibývající novou historií zobrazovaných dat v případě budoucího načtení uloženého portfolia.

„14“ – Oblast nastavení pravidelných vkladů

 • Nástroj umožňuje modelovat vývoj pravidelného měsíčního vkladu do vybraných nástrojů či definovaného portfolia. Defaultně je nastavena pravidelná investice k 1. dni v měsíci.
 • Pokud den vkladu připadá na neobchodní den, tak aplikace použije pro účel modelace poslední známý kurz z posledního předcházejícího obchodního dne.

„15“ – Oblast nastavení servisního poplatku

 • Tato funkce slouží k simulaci finančních dopadů průběžných poplatků spojených s finančním poradenstvím a správcovskou platformou, a to nad rámec standardního správcovského poplatku investičního nástroje.
 • Poplatek je definován jako procentuální sazba ročně z celkového obhospodařeného majetku a může se pohybovat v rozmezí 0-5 %.
 • V závislosti na nastavení vaší správcovské platformy zvolte periodu, ve které bude poplatek průběžně účtován.
 • V závislosti na nastavení vaší správcovské platformy zvolte metodu výpočtu poplatku:
  • a) "metoda poslední den" strhává poplatek na konci zvolené periody podle zůstatku v poslední den této periody,
  • b) "metoda průměr" strhává poplatek na konci zvolené periody podle průměrného zůstatku za dané období.

„16“ – Komentář

 • Pokud uložíte portfolio, uloží se společně s ním i napsaný komentář.V případě uložení portfolia dojde i k uložení s napsaným komentářem.
 • edit "Editace" - otevře se textový editor komentáře.

„17“ – Vyloučení odpovědnosti

 • Prohlášení uživatele, že se seznámil a souhlasí s textem „vyloučení odpovědnosti“ je podmínkou nutnou pro možnost pokračovat dále v modelaci. Nesouhlasíte-li s textem „vyloučení odpovědnosti“, tak aplikaci nepoužívejte.

„18“ – Spuštění modelace

 • Splňuje-li zadaní pro modelaci všechny náležitosti, tak stiskem tlačítka „Modelace“ dojde ke spuštění modelace a následnému zobrazení výsledků. Operace může chvilku trvat dle složitosti a výkonu vašeho zařízení.

„19“ – Uložení

 • Funkce pro uložení portfolia do rychlých voleb viz bod 3.
 • Uložit lze pouze validní portfolio.

„20“ – Reset

 • Vymaže všechny aktivní pole nástrojů a ponechá pouze jedno čisté pole nástroje bez nutnosti znovu načíst aplikaci.

Úvodní obrazovka - zadání vyplněno

2picture

„21“ – Přidání dalších portfolií do modelace

 • V případě modelace s více portfolii jsou portfolia zde odlišena číselnými záložkami.

„22“ – SPECIÁLNÍ PŘÍPAD:  v databázi je pro daný nástroj nalezený předek/následovník

 • Pokud aplikace  zná u uživatelem vybraného předchůdce/následovníka, tak je uživateli umožněno napojit datovou řadu pro výpočet. 
 • Vztahy těchto nástrojů jsou definovány typem vazby. TRANSFER - (přímý) předchůdce zaniká a následovník je přímý pokračovatel. Je velmi pravděpodobné, že investiční strategie je mezi předchůdcem a následovníkem stejná. MERGER - dochází ke sloučení nástroje s jiným nástrojem s vlastní historii. Investiční strategie je mezi předchůdcem a následovníkem je pravděpodobně odlišná. SUBSTITUTION - nejedná se o přímou návaznost  nástrojů, ale pouze o protažení dat do minulosti. Používá se zejména u indexových fondů/ETF/ETC s krátkou historií, kde předchozí historická data mohou být nahrazeny historickými daty indexu. Typ vazby je vždy orientační a pro interpretaci takto vzniklých výpočtů je vždy nutné kritický úsudek uživatelem.  
 • Možnost výpočtu s doplněnou datovou řadou je omezena na některé typy uživatelských účtů. 

„23“ – zobrazení / skrytí detailů

 • dolu Zobrazí detaily
 • nahoru Skryje detaily
 • Tato funkcionalita zobrazení / skrytí detailů je používána na více místech v aplikaci.

„24“ – Dostupné dokumenty

 • V této části naleznete odkaz na webovou stránku nástroje, odkaz na produktové dokumenty nebo přímo dokumenty ke stažení

„25“ – Vlastní nástroj - nástroj definovaný uživatelskými daty přes CSV

 • Uživatel si může nahrát vlastní data svého nástroje. Je nutné dodržet formát dat viz dostupná nápověda či stáhnutelný vzor CSV. S takto definovaným nástrojem se pracuje standardně a uživatel si může nástroj uložit do portfolií a rychlých voleb.
 • Práce s vlastním nástrojem může chvilku trvat. Dostupnost funkcionality je omezena typem účtu.

„26“ – Vlastní nástroj - nástroj definovaný matematicky pomoci efektivní úrokové míry 

Výsledky modelace

3picture

„27“ – Přepínání mezi jednotlivými "taby" výsledků

„28“ – Místo napojení datových řad

 • Pokud v modelaci nástroje použijete vazbu typu předchůdce/následník nebo substituent, v grafu se zobrazí odpovídající označení (label) této vazby.

„29“ – Zoom slider

 • Slider má pouze funkci zoom zobrazované části. Zobrazovaná část je pouze výřezem grafu, neovlivňuje výpočet.

„30“ – Interaktivní legenda

 • Zobrazuje jednotlivé nástroje a dynamicky hodnoty příslušející datu na kterém se uživatel pohybuje myší v grafu.
 • Linie grafu lze vypínat / zapínat kliknutím na checkbox v příslušné barvě nástroje.

„31“ – Doplňkové funkce grafu

 • "Zobrazit logaritmickou osu" - defaultně je graf s osou lineární
 • "2T repo ČNB" - zobrazí do grafu vývoj sazby s vlastní osou "y" na pravé straně grafu

„32“ – Rozlišení

 • Jedná se o rozlišení grafu ve dnech, které nemá vliv na výpočet. Jde o optimalizaci v případě zobrazení mnoha dat. Uživatel může rozlišení měnit dle potřeby.

„33“ – Fullscreen

 • Speciální mód zobrazení hlavního grafu vhodný zejména pořízení printscreens
4-logical-legenda5-logical-legenda

„34“ – Přepínání mezi jednotlivými "taby" výsledků

„35“ – Zobrazení popisků sloupcového grafu

„36“ – Fullscreen

 • Speciální mód zobrazení hlavního grafu vhodný zejména pořízení printscreens

„37“ – Přepínání mezi jednotlivými "taby" alokace rozložení modelovaných portfolií

„38“ – Legenda strategické alokace

 • Detaily rozložení konkrétních aktiv zobrazíte pomocí ikony "^"
6

„39“ – 5Y volatilita

 • Pakliže je modelované období delší než 5 let, tak aplikace z denních hodnot kurzů nástroje, přepočtených do zobrazované měny, vypočítá anualizovanou volatilitu.

„40“ – Zhodnocení jednorázového vkladu (celkem / p.a.) 

 • Zobrazí procentuální zhodnocení jednorázového vkladu za zvolené období a pokud je modelovaný časový interval delší než 12 měsíců, také odhadne roční zhodnocení v % p.a. odpovídající tomuto celkovému zhodnocení.
 • Info: Jednorázový vklad je roven tzv. jednotkovému vkladu, proto v modelaci nenaleznete absolutní výši vkladu, protože ta je pro modelaci výnosů a porovnání nepodstatná.

„41“ – Zhodnocení pravidelných vkladů X. den v měsíci (celkem / p.a.) 

 • Zobrazí procentuální zhodnocení pravidleného vkladu za zvolené období a pokud je modelovaný časový interval delší než 60 měsíců, také odhadne roční zhodnocení v % p.a. odpovídající tomuto celkovému zhodnocení.
 • Info: Suma všech pravidelných vkladů je rovna tzv. jednotkovému vkladu, proto v modelaci nenaleznete absolutní výši vkladu, protože ta je pro modelaci výnosů a porovnání nepodstatná.

„42“ – Tlačítko zobrazit zdrojová data

 • Zobrazí podkladová data pro další analýzu uživatelem.

„43“ – Tlačítko generovat PDF

 • Otevře panel nastavení parametrů výstupního dokumentu ve formátu PDF
PDF-dialog

„43 pop-up“ – panel nastavení generovaného výstupu PDF

 • Možnost editovat přednastavený nadpis dokumentu PDF
 • Možnost skrýt některé informační bloky v dokumentu PDF
 • Možnost upravovat pořadí informačních bloků v dokumentu PDF metodou Drag & Drop

„44“ – alternativní zobrazení profilu uživatele (jinak v oblasti přihlášení/odhlášení)

 • Údaje zadané uživatelem se použijí pro generování PDF

„45“ – Tlačítko pro finální generování dokumentu

profil

„44 pop-up“ – Profil uživatele

 • Přístupné z oblasti pro přihlášení/odhlášení do aplikace nebo z oblasti nastavení parametrů PDF výstupu.
 • Údaje / fotky / logo zde nejsou společností vyžadovány. Uživatel si je zde dobrovolně zadá chce-li je mít v PDF výstupu. Společnost tyto údaje dále nezpracovává.
 • Možnost editovat základní barevnost generovaného PDF výstupu.
 • Údaje opatřené zámkem jsou uživatelem needitovatelné. V případě nutnosti změny kontaktujte administrátora.
7-logical-legenda

„46“ – Výběr zobrazovaných dat

 • Zobrazí originální data podkladových nástrojů v jejich původní měně, nebo přepočteny do referenční měny, nebo podkladová data základního grafu % 

„47“ – Export dat do MS EXCEL

 • "Zobrazit sloupce" - uživatel si může vypínat/zapínat jednotlivé sloupce do exportu
 • "Kopírovat" - Veškerá data zobrazené tabulky na všech listech budou načteny do paměti počítače (ekvivalent Ctrl+C) a uživatel je může vložit dále kamkoliv pomocí Ctrl+V
 • "Excel" - Veškerá data zobrazené tabulky se uloží do souboru MS EXCEL, který se začne automaticky stahovat.