Vyloučení odpovědnosti

Logical s.r.o. (dále Společnost) na těchto stránkách zobrazuje a agreguje data třetích stran. Společnost neodpovídá za správnost těchto dat. Společnost jiné služby prostřednictvím těchto stránek neposkytuje. Společnost nepřebírá odpovědnost za přímou či nepřímou škodu způsobenou užitím zobrazených informací, aplikací, modelací a grafů.

Informace na těchto webových stránkách nejsou určeny pro osoby ve Spojeném Království ani ve Spojených státech amerických, ani k tomu, aby podle nich tyto osoby postupovaly. Tyto webové stránky jsou určeny pouze osobám se sídlem v jurisdikci v místech, kde mají příslušné nástroje oprávnění k distribuci, nebo kde takové oprávnění není požadováno.

Veškeré informace, modelace a grafy uvedené na těchto stránkách mají obecný a informativní charakter a nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji investičních nástrojů, investiční doporučení ani poradenství.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry modelované aplikací na těchto stránkách nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. Historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy.

Na celkový výnos zobrazených nástrojů mají vliv také poplatky a provize, které nejsou zohledněny. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech investora a může se měnit.

Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti své investice. Aplikace na těchto stránkách je pouze pomocný nástroj, a tak je potřeba s ní a se zobrazenými výsledky zacházet.

S ohledem na výše uvedené nemáte vůči Společnosti žádné nároky, které vyplývají z užití zveřejněného obsahu.