Návod na této stránce prochází aktualizací. Informace zde napsané jsou platné, ale nekompletní. Nová verze návodu bude k dispozici do 21.9.2023

 

Úvodní obrazovka - zadání nevyplněno, uživatel nepřihlášen

1

„1“ – Oblast registrace a přihlášení

 • Registrovaný uživatel má k dispozici další funkce např. ukládání si vlastních portfolií do rychlých voleb aj.
 • Registrace a základní uživatelský účet je zdarma. Více se o typech účtů dozvíte v článku uživatelské účty.

„2“ – Oblast rychlých voleb 

 • Zde uživatel může zrychleně načítat všechny v ČR dostupné účastnické fondy DPS do modelace (nutná 5 let historie pro rychlé načtení, mladší fondy si uživatel může doplnit do výběru sám) dělené dle strategie pro rychlé porovnání (není nutná registrace a přihlášení). Fondy jsou rozděleny tak, jak je rozdělují přímo jednotlivé penzijní společnosti.
 • Pro větší přehlednost si přihlášený uživatel může definovat vlastní záložky/složky.
 • Zde uživatel může spravovat svá uložená portfolia (nutnost registrace a přihlášení) a zrychleně je načítat. Do uživatelem definované rychlé volby se ukládají veškeré vybrané nástroje, váhy jednotlivých nástrojů včetně platnosti této váhy v portfoliu, zobrazované měny, vybraného období a dne pravidelného vkladu. Uživatel si ukládané nastavení portfolia do rychlých voleb pojmenuje, přiřadí mu barvu a přiřadí složku umístění. Pojmenování, barvu i umístění je možné následně měnit. Definované portfolia je možné smazat. Počet uživatelských portfolií je omezen typem účtu. Více se o typech účtů dozvíte v článku uživatelské účty.

„3“ – Typ nástroje

 • Slouží k vlastnímu výběru typu nástroje, který uživatel chce přenést do modelace. Dostupné typy nástrojů jsou omezeny typem účtu. Více se o typech účtů dozvíte v článku uživatelské účty.

„4“ – Název nástroje

 • Slouží k vyhledaní konkrétního nástroje z předem definovaného typu.
 • Vyhledávání funguje fulltextově, tedy je nutné do pole začít psát.
 • Pro vyhledání konkrétního podílového fondu doporučujeme zadat vždy ISIN, protože pokud fond v databázi je, tak podle ISIN bude vždy nalezen. Vyhledáváním podle jména nemusí fungovat na 100 %. Účastnické fondy DPS nemají přidělený ISIN, tedy vyhledávejte podle jména. 

„5“ – Váha

 • Slouží k modelaci průběhu uživatelem modelovaného portfolia.
 • Datum platnosti váhy modelovaného portfolia můžete měnit viz bod "18", standardně je nastaveno na počátek modelovaného intervalu.
 • U jednotlivého nástroje může nabývat hodnot 0 – 100 %
 • U portfolia, jakožto celku, může nabývat součet vah dílčích nástrojů hodnot striktně 100 % či 0 %
 • Tip: hodnotu s vahou 0 % můžete využít jakožto porovnávací index k modelovanému portfoliu

„6“ – Interval dat

 • V případě úspěšného vyhledání požadovaného nástroje se zobrazí časový interval dostupných historických dat pro modelaci tohoto nástroje.
 • maximální modelovatelné období je společným průsečíkem dílčích období jednotlivých nástrojů.

„7“ – Koš

 • Vymaže pole nástroje

„8“ – Tlačítko přidání dalšího pole nástroje

 • Přidá další pole nástroje

„9“ – Oblast nastavení referenční měny

 • Výběrovník pro výběr měny, ve které budou prezentovány výsledky z aplikace. Dostupné je 16 světových měn.
 • Defaultně je nastaveno CZK.
 • Výběrovník je doplněn o oblast dostupných dat kurzů vybrané měny. 
 • Maximální modelovatelné období je společným průsečíkem společného intervalu dat vybraných nástrojů a intervalu dostupných dat měnového kurzu vzhledem k CZK. Výjimkou 

„10“ – oblast definice zobrazovaného a modelovaného období

 • Uživatel může ručně definovat zobrazované a modelované období. Je třeba vždy dodržet podmínku, kdy vybrané období leží v průsečíku intervalů dat všech nástrojů včetně referenční měny.
 • Defaultně je hodnota nastavena na „Maximálně možné“, tedy aplikace všechny průsečíky intervalů dat ohlídá automaticky.
 • U manuálního nastavení můžete ponechat položku "Do" nevyplněnou a bude se jednat o do budoucnosti otevřený interval, který se bude prodlužovat s postupně přibývající novou historií zobrazovaných dat v případě budoucího načtení uloženého portfolia.

„11“ – oblast modelace pravidelných vkladů

 • Nástroj umožňuje modelovat vývoj pravidelné měsíční investice do vybraných nástrojů či definovaného portfolia.
 • Defaultně je nastavena pravidelná investice k 1. dni v měsíci.
 • Pokud den vkladu připadá na neobchodní den, tak aplikace použije pro účel modelace poslední známý kurz z posledního předcházejícího obchodního dne.

„12“ – Vyloučení odpovědnosti

 • Prohlášení uživatele, že se seznámil a souhlasí s textem „vyloučení odpovědnosti“ je podmínkou nutnou pro možnost pokračovat dále v modelaci.
 • Nesouhlasíte-li s textem „vyloučení odpovědnosti“, tak aplikaci nepoužívejte.

„13“ – Tlačítko reset

 • Vymaže všechny aktivní pole nástrojů a ponechá pouze jedno čisté pole nástroje bez nutnosti znovu načíst aplikaci.

„14“ – Tlačítko uložení nastaveného portfolia do rychlých voleb

 • Funkce dostupná pouze pro přihlášené uživatele.
 • Množství uložitelných portfolií je omezeno typem účtu. Více se o typech účtů dozvíte v článku uživatelské účty.

„15“ – Spuštění modelace

 • Splňuje-li zadaní pro modelaci všechny náležitosti, tak stiskem tlačítka „Modelace“ dojde ke spuštění modelace a následnému zobrazení výsledků. Operace může chvilku trvat dle složitosti.

Úvodní obrazovka - zadání vyplněno, uživatel přihlášen

23

„16“ –  Lišta rychlých voleb

 • Zde je možné spravovat uživatelem uložené rychlé volby a uspořádat je do složek. Je možná editace jména, editace barvy, umístění a mazání.

„17/18“–  SPECIÁLNÍ PŘÍPAD:  v databázi je pro daný nástroj nalezený předek/následovník

 • Pokud aplikace  zná u uživatelem vybraného předchůdce/následovníka, tak je uživateli umožněno napojit datovou řadu pro výpočet. 
 • Vztahy těchto nástrojů jsou definovány typem vazby. TRANSFER - (přímý) předchůdce zaniká a následovník je přímý pokračovatel. Je velmi pravděpodobné, že investiční strategie je mezi předchůdcem a následovníkem stejná. MERGER - dochází ke sloučení nástroje s jiným nástrojem s vlastní historii. Investiční strategie je mezi předchůdcem a následovníkem je pravděpodobně odlišná. SUBSTITUTION - nejedná se o přímou návaznost  nástrojů, ale pouze o protažení dat do minulosti. Používá se zejména u indexových fondů/ETF/ETC s krátkou historií, kde předchozí historická data mohou být nahrazeny historickými daty indexu. Typ vazby je vždy orientační a pro interpretaci takto vzniklých výpočtů je vždy nutné kritický úsudek uživatelem.  
 • Možnost výpočtu s doplněnou datovou řadou je omezena na některé typy uživatelských účtů. Více se o typech účtů dozvíte v článku uživatelské účty.

„19“–  SPECIÁLNÍ PŘÍPAD:  nástroj definovaný uživatelskými daty

 • uživatel může si nahrát vlastní data svého nástroje. Je nutné dodržet pevně daný formát dat viz stáhnutelný vzor CSV. Funkcionalita pro zkušené uživatele. 
 • S takto definovaným nástrojem se pracuje standardně a uživatel si může nástroj uložit do rychlých voleb.
 • Dostupnost funkcionality je omezena typem účtu. Více se o typech účtů dozvíte v článku uživatelské účty.
 • Tip: stáhněte si vzor a ten si zkuste naimportovat. Pozor na EXCEL, který automaticky soubor přeukládá s jiným formátem dat, zejména datumu. Pro náhled souboru doporučujeme používat notepad či jiný "hloupý" textový editor,

„20“–  SPECIÁLNÍ PŘÍPAD:  nástroj definovaný matematicky pomoci efektivní úrokové míry 

 • Tip: mrkněte na nápovědu pro stanovení % EFF např. dluhopisu s připisováním úroků měsíčním/kvartálním/pololetním/ročním

„21“ –  Nastavení uživatelem platnosti definované váhy portfolia

 • Toto pole se zobrazí pouze pokud uživatel nastavuje váhu portfolia. 
 • Defaultně se uživatelem definované procenta váhy nástroje nastaví na počátek modelovaného intervalu. Uživatel má možnost si zvolit libovolný den platnosti váhy v intervalu modelovaných dat. Aplikace průběhy jednotlivých vah v čase dopočítá a následně vykreslí do grafu.

 

Výsledky modelace

4

„22“ – Popis dat

 • Obsahuje interval zobrazovaných dat a také referenční měnu grafu.

„23“ – místo napojení datových řad

 • Zobrazí se v grafu label s typem vazby je-li použit v modelaci nástroj s předkem/následovníkem či substituentem

„24“ – Interaktivní graf průběhu váhy 

 • Zobrazuje váhy jednotlivých nástrojů v průběhu času v portfoliu.

„25“ – Slider ZOOM

 • Slider má pouze funkce ZOOM zobrazované části. Zobrazovaná část je pouze výřezem grafu, neovlivňuje výpočet.

„26“ – Interaktivní legenda

 • Zobrazuje jednotlivé nástroje a dynamicky hodnoty příslušející datu na kterém se uživatel pohybuje myší v grafu.
 • Tip: Kliknutím na jednotlivé barvy u nástrojů v legendě dochází k vypínání/zapínání zobrazení nástroje v grafu. 

„27“ – Checkbox zobrazení

 • Umožní zobrazit graf s logaritmickou osou
 • Defaultně je graf s osou lineární
 • Tip: Nevíte k čemu je logaritmické zobrazení dobré?  Přečtěte si článek "Umění číst v investičních mapách"
5

„28“ – roční výkonnost

 • výkonnost za kalendářní rok tj. od 1.1. do 31.12.

„29“ – Checkbox popisků

 • Zobrazí/skryje popisky ročního (kalendářní rok) zhodnocení (%) jednotlivých nástrojů a portfolia.

67

„30“ – 5Y volatilita /SRRI

 • Pakliže je modelované období delší než 5 let, tak AAC z denních hodnot kurzů nástroje, přepočtených do zobrazované měny, vypočítá anualizovanou volatilitu a přiřadí vypočtenou hodnotu SRRI.

„31“ – Zhodnocení jednorázového vkladu celkem

 • Zobrazí celkové zhodnocení jednorázového vkladu za vybrané období celkem v % a přepočtené odpovídající zhodnocení v % p.a., které odpovídá celkovému zhodnocení za vybrané období.
 • hodnota n/a u přepočtu na zhodnocení p.a. se zobrazí je doba příliš krátká na zobrazení vypovídajícího výsledku.
 • Info: Jednorázový vklad je roven tzv. jednotkovému vkladu, proto v modelaci nenaleznete absolutní výši vkladu, protože ta je pro modelaci výnosů a porovnání nepodstatná.

„22“ – Zhodnocení pravidelného vkladu celkem

 • Zobrazí celkové zhodnocení pravidelného vkladu za vybrané období celkem v % a přepočtené odpovídající zhodnocení v % p.a., které odpovídá celkovému zhodnocení za vybrané období.
 • hodnota n/a u přepočtu na zhodnocení p.a. se zobrazí je doba příliš krátká na zobrazení vypovídajícího výsledku.
 • Info: Suma všech pravidelných vkladů je rovna tzv. jednotkovému vkladu, proto v modelaci nenaleznete absolutní výši vkladu, protože ta je pro modelaci výnosů a porovnání nepodstatná.

„33“ – Tlačítko zobrazit zdrojová data

 • Funkce je k dispozici pouze pro přihlášené uživatele. Více se o typech účtů dozvíte v článku uživatelské účty.
8

 

„34“ – Zobrazení zdrojových dat

 • Dostupnost funkcionality je omezena typem účtu. Více se o typech účtů dozvíte v článku uživatelské účty.
 • Uživatel má na výběr ze tří možností zobrazení dat, které mu bude umožněno stáhnout ve formátu pro MS EXCEL pro další zpracování:
  • a) "Podkladová data nástrojů v jeho základní měně" - Data (historické kurzy) jednotlivých nástrojů budou uživateli zobrazeny v základní měně nástroje tak, jak jsou vedeny v databázi. Pro zajištění spojitosti dat jsou mezery v datech neobchodních dnů nahrazeny hodnotou z posledního známého obchodního dne.
  • b) "Podkladová data nástrojů v  zobrazované referenční měně" - Data (historické kurzy) jednotlivých nástrojů budou uživateli zobrazeny v referenční měně nastavené uživatelem v parametru výpočtu - dojde k přepočtu měny. Pro zajištění spojitosti dat jsou mezery v datech neobchodních dnů nahrazeny hodnotou z posledního známého obchodního dne.
  • c) "Podkladová data zobrazovaného grafu v %" - Jedná se o data grafu průběhu jednorázového vkladu.

„35“ – Export dat

 • Dostupnost funkcionality je omezena typem účtu. Více se o typech účtů dozvíte v článku uživatelské účty.
 • Uživatel má na výběr ze tří funkčních tlačítek:
  • a) "Zobrazit sloupce" - uživatel si může vypínat/zapínat jednotlivé sloupce do exportu
  • b) "Kopírovat" - Veškerá data zobrazené tabulky na všech listech budou načteny do paměti počítače (ekvivalent Ctrl+C) a uživatel je může vložit do jakéhokoliv tabulkového procesoru pomocí Ctrl+V
  • c) "Excel" - Veškerá data zobrazené tabulky se uloží do souboru MS EXCEL, který se začne automaticky stahovat.